phfb.net
当前位置:首页 >> 风的拼音怎么写 >>

风的拼音怎么写

风字的拼音是[ fēng ].风的声母是f,韵母是eng,声调是第一声.一、风的拼音:fēng 二、风的释义:1、空气流动的现象.气象学特指空气在水平方向的流动.2、像风那样迅速、普遍的.3、社会上长期形成的礼节、习俗.4、消息,传闻.

风 feng一声

风的拼音 fēng 1.空气流动的现象.气象学特指空气在水平方向的流动. 2.像风那样迅速、普遍的. 3.社会上长期形成的礼节、习俗. 4.消息,传闻. 5.表现在外的景象、态度、举止. 6.指民歌、歌谣. 7.中医学指某些疾病. 8.姓. fěng 古同“缉光救叱嚼癸楔含盲讽”,讽刺.

风是一个多音字.部首:风五笔:MQI笔画:4繁体:风fēng 1.空气流动的现象.气象学特指空气在水平方向的流动. 2.像风那样迅速、普遍的. 3.社会上长期形成的礼节、习俗. 4.消息,传闻. 5.表现在外的景象、态度、举止. 6.指民歌、歌谣. 7.中医学指某些疾病. 8.姓.fěng 古同“讽”,讽刺.

《风》李峤 jiě luò sān qiū yè ,néng kāi èr yuè huā .解落三秋叶,能开二月花.guò jiāng qiān chǐ làng ,rù zhú wàn gān xié .过江千尺浪,入竹万竿斜.白话译文 可以吹落秋天金黄的树叶,可以催开春天美丽的鲜花.刮过江面能掀起千尺巨浪,吹

天对地,tiān duì dì 雨对风.yǔ duì fēng 出处:《笠翁对韵》 清李渔 天对地,雨对风.大陆对长空.山花对海树,赤日对苍穹.雷隐隐,雾蒙蒙.日下对天中.风高秋月白,雨霁晚霞红.牛女二星河左右,参商两曜斗西东.十月塞边,飒飒

读feng一声,没有fong 这个音

风这个字的拼音风拼音[fēng,fěng][释义]:[fēng]:1.空气流动的现象.气象学特指空气在抄水平方向的流动:~向.~速.~级.~险.~波(喻纠纷或乱子).~雨袭如磐(a.指风雨不断,天色黑暗,给人以重压的感觉;b.喻社会黑暗或境地艰难).

刮风的拼音声调都是一声,属于阴平,写法是:(ˉ).具体拼音是这样的:[guā fēng].1、刮风的基本解释 (1)吹风.(2)喻做事不从实际出发,一哄而起.2、刮风的近义词是:起风 起风的意思是如下:(1)生风;刮风.(2)比喻生事,无中生有.(3)风疹,见于北方方言.扩展资料1、《汉语拼音方案》规定声调符号的标法如下:(1)阴平(ˉ) (2)阳平() (3)上声() (4)去声 () 2、声调符号标在音节的主要母音上.轻声不标.例如:妈(mā )、麻(má)、马(mǎ )、骂(mà)、吗(ma) 参考资料:百度百科-声调 百度百科-起风

风字的全拼是fēng.风 fēng(1)跟地面大致平行的空气流动,是由于气压分布不均匀而产生的.通常根据风力的大小,从零到十二共分为十三级.(2)借风力吹(使东西干燥或纯净):~干.晒干~净.(3)借风力吹干的:~鸡.~肉.(4)风气;风俗:节约成~.移~易俗.(5)景象:~景.~光.(6)态度:作~.学~.(7)(~儿)风声;消息:闻~而动.刚听见一点~儿就来打听.(8)传说的;没有确实根据的:~闻.~言~语.(9)指民歌(《诗经》里的《国风》,是古代十五国的民歌):采~.(10)中医某些疾病:羊痫~.鹅掌~.(11)姓.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.phfb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com