phfb.net
当前位置:首页 >> 之可以组什么词 >>

之可以组什么词

要拼音是yào和yāo,分别组词有:一、要yào1、重要 [zhòng yào] 具有重大的意义、作用和影响的:~人物.~问题.这文件很~.2、要紧 [yào jǐn] 重要:这段河堤~得很,一定要加强防护.我眼下最要紧的是把语文成绩赶上去.3、不要 [bù yào]

目前所在的位置:带之字的词语阿保之功 阿保之劳 阿郑之化 哀戚之情爱莫之助 爱之必以其道 爱之如宝 爱之欲其生爱之欲其生,恶之欲其死 暧昧之情 暧昧之事 安国之道,先戒为宝安忍之怀 安身之处 安身之地 安史之乱安之若固 安之若命 安之

之之字可以组什么词 :自知之明、求之不得、井底之蛙、惊弓之鸟、燃眉之急、无价之宝、持之以恒、切肤之痛、泰然处之、不速之客、当之无愧、言之凿凿、君子之交、莫逆之交、缓兵之计、一技之长、普天之下、神来之笔、置之度外、天府之国、用武之地、不解之缘、溜之大吉、初生之犊、肺腑之言、堂而皇之、一以贯之、失之交臂、趋之若鹜、靡靡之音

◆ 之乎者也 【zhīhūzhěyě】 [ archaism literary jargons ] 之、乎、者、也都是文言虚词,现在常用来形容咬文嚼字与迂腐的书呆子气 例: 他说话总是满口之乎者也 ◆ 之流 【zhīliú】 [ suchlike ] 同一类的某人或某物 例: 往往不是一位贵族,而是一个流浪汉之流的人 ◆ 之前 【zhīqián】 [ before ] 表示在某个时间或处所的前面 例: 吃饭之前要洗手 ◆ 之字路 【zhīzìlù】 [ switchback curve in a road ] 山区中之字形或人字形道路或小径 例: 旅行者爬上一些易爬的之字形路

之前 之后

啊 ā 叹词,表示赞叹或惊异:啊,这花真美呀!啊哈.啊呀.啊 á ㄚ 叹词,表示疑问或反问:啊,你说什么?啊 ǎ ㄚˇ 叹词,表示疑惑:啊,这是怎么回事?啊 à ㄚ 叹词,表示应诺(音较短):啊,好吧!叹词,表示醒悟(音较

之子 之罘 之后 之前 之卦 之如 之而 之流 之往 之字 之者 之无 之适 之任 之江 之国 之个 之官 之个 顷之 反之 久之 总之 要之 犹之 兼之 譬之 假之 所之 次之 劳之 等之 之乎者也 之死靡他 之死靡它 之死不渝 之死靡二 趋之若鹜 当之无愧 持之以恒

之前、总之、反之、兼之、之个、之江、所之、之如、之者

之间,之后,之一,之中,之内

* 能耐 néng nài * 逞能 chěng néng * 能力 néng lì * 功能 gōng néng * 不能自已 bù néng zì yǐ * 本能 běn néng * 耳熟能详 ěr shú néng xiáng * 职能 zhí néng * 效能 xiào néng * 技能 jì néng * 力能扛鼎 lì néng gāng dǐng * 可能 kě néng * 才能 cái néng

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.phfb.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com